හොංකොං ප්රදර්ශනය 2018,10

7

ඔක්තෝබර් 2018 දී, අපි හොංකොං හි මෙගා පෙන්වන්න දෙවන අදියර සහභාගී වූහ. මෙම ප්රදර්ශනය සඳහා ප්රධාන නිෂ්පාදන enameled සෙල්ලම් බඩු වේ. අපි අදහස් පාරිභෝගිකයන් 20 කට වඩා වැඩි හිමි කර ගෙන ඇත. ඒ වගේම අපි: තායිවාන් පාරිභෝගිකයන් ස්ෙටෝං ඉන්ඩස්ටියල් සමාගම සමග සැලකිය යුතු නියෝගයක් ගනුදෙනු ආරම්භ කර තිබේ. ලිමිටඩ්,. අනාගතයේ දී, අපි ගෙදර හා විදේශ දී ප්රදර්ශන සහභාගි කරනු ඇත.


පශ්චාත් කාලය: ජූලි-18-2019