2018,2 වියට්නාමය

6

2018 වසන්ත උත්සවය පසු, එම සමාගම සාමූහිකව Yazhuang, වියට්නාමය ගියා.


පශ්චාත් කාලය: ජූලි-18-2019