2018،2 ویتنام

6

د 2018 کال د پسرلي جشن وروسته، د شرکت ته Yazhuang، ویتنام په مجموعي ته سفر وکړ.


ليکنه د وخت: Jul-18-2019