2019,2 ಗಿಲಾನ್

5

2019 ರ ವಸಂತ ಉತ್ಸವ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಿಲಾನ್, ಗುವಾಂಗ್ಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜುಲೈ-18-2019