ការតាំងពិព័រណ៍នៅហុងកុង 2018,10

7

នៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ 2018 យើងបានចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលទីពីរនៃការបង្ហាញមេហ្គានៅហុងកុង។ ផលិតផលសំខាន់នៃការតាំងពិព័រណ៍នេះគឺមានប្រដាប់ក្មេងលេង enamel ។ យើងបានទទួលអតិថិជនច្រើនជាង 20 មានគោលបំណង។ យើងបានចាប់ផ្តើមប្រតិបតិ្តការបញ្ជាទិញមានសារៈសំខាន់ផងដែរជាមួយអតិថិជនតៃវ៉ាន់ខ្លាំងសហឧស្សាហកម្ម។ , LTD ។ ក្នុងពេលអនាគតយើងនឹងបន្តចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ទៅនៅឯផ្ទះនិងនៅបរទេស។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-18-2019 កក្កដា