2018,2 វៀតណាម

6

បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវនៃឆ្នាំ 2018 ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើដំណើរទៅ Yazhuang វៀតណាមរួម។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-18-2019 កក្កដា